Ladowanie
Czwartek, 21 Października 2021, Celiny, Hilarego, Janusza
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   
.
Projekty Unijne Wodociągów > Projekt 2004/PL/16/C/PE/009 > Cele Przedsięwzięcia

Projekty Unijne Wodociągów

Cele Przedsięwzięcia

Celem głównym przedsięwzięcia "Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków Sitkówka dla miasta Kielce" 2004/PL/16/C/PE/009 jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do wymogów określonych w przepisach prawa polskiego i w odpowiednich Dyrektywach UE oraz umożliwienie uporządkowania gospodarki ściekowej w gminach Kielce, Masłów i Sitkówka-Nowiny. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zrealizowanie Projektu z udziałem środków unijnych, przy uwzględnieniu zasad polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a w szczególności zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń "u źródła" i zasady "zanieczyszczający płaci". Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Sitkówce obejmie swoim zakresem proces mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków oraz budowę instalacji do  termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Osiągnięcie wyznaczonego celu doprowadzi do uzyskania efektów (celów pośrednich). Najważniejszymi z nich są:

  • Zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska do wartości zgodnych z przepisami prawa i przez to uzyskanie efektu w postaci poprawy jakości wód powierzchniowych i zasobów podziemnych, wzmocnienie ochrony Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego, zahamowanie procesów degradacji środowiska - przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych;
  • Prowadzenie prawidłowej gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków, zmierzające do ograniczenia ilości osadów ściekowych (w tym wyeliminowanie części organicznej), poprzez ich ostateczną termiczną utylizację;
  • Zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni w zakresie emisji substancji zapachowych (odorantów), poprzez rekultywację wyłączonych z eksploatacji lagun osadowych zlokalizowanych w niewielkiej odległości od terenów zamieszkałych;
  • Zmniejszenie uciążliwości związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków;
  • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu;
  • Pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem w regionie;
  • Umożliwienie przyjęcia ścieków z sąsiednich gmin poprzez planowane zwiększenie przepustowości części biologicznej oczyszczalni.

Cele projektu są zgodne z "Założeniami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego"
z 1999 roku, z planami zagospodarowania gminy oraz strategią jej rozwoju, przedstawioną w opracowaniach "Strategia rozwoju miasta Kielce 2015" z roku 1998 oraz w "Założeniach polityki ekologicznej dla miasta Kielce" z roku 1999 r.