Ladowanie
Czwartek, 21 Października 2021, Celiny, Hilarego, Janusza
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   
.
Projekty Unijne Wodociągów > Projekt 2004/PL/16/C/PE/009 > Informacje ogólne

Projekty Unijne Wodociągów

Informacje ogólne

Historia oczyszczania ścieków w Kielcach sięga lat trzydziestych XX wieku. W 1937 roku została oddana do eksploatacji pierwsza mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1500m3/d, wykonana w technologii osadu czynnego - system Haworth’a, zlokalizowana w kieleckiej dzielnicy Pakosz. Po II wojnie światowej rozwój miasta i postępująca urbanizacja zadecydowały o konieczności budowy nowej oczyszczalni, usytuowanej poza terenem miasta. Prace projektowe rozpoczęto w roku 1962, lokalizując oczyszczalnię w oddalonej od Kielc o blisko 10 km Sitkówce. Nowa, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 40.700m3/d została oddana do eksploatacji w 1974 roku, kończąc wieloletni etap pracy oczyszczalni na Pakoszu.

Już w roku uruchomienia nowej oczyszczalni ilość dopływających ścieków przewyższała projektowaną przepustowość i nieodzowna stała się dalsza rozbudowa.
W latach 1984-1993 przeprowadzono prace mające na celu zwiększenie przepustowości do 72.000m3/d. Nowe wymogi prawne w 1991 roku postawiły oczyszczalnię przed koniecznością kolejnej modernizacji, związanej z poprawą sprawności oczyszczania ścieków i koniecznością usuwania związków biogennych.

Pozyskana w ramach pomocy krajów północnych dla krajów postkomunistycznych od Rządu Królestwa Danii pomoc konsultingowo-techniczna oraz finansowa, w latach 1992-1998 zaowocowała modernizacją oczyszczalni, którą objęto stopień oczyszczania mechanicznego oraz stopień przeróbki osadowo-gazowej. Pomimo, iż były to najlepsze rozwiązania technologiczne w tamtym czasie, nie rozwiązywały wszystkich problemów eksploatacyjnych oczyszczalni, w szczególności związanych z usuwaniem związków biogennych ze ścieków. Kolejny raz Spółka stanęła przed koniecznością rozbudowy oczyszczalni.

W związku z perspektywą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość pozyskania znaczących środków unijnych na modernizację oczyszczalni. W roku 1999 Spółka rozpoczęła aktywne starania na rzecz pozyskania z Unii dofinansowania dla zadania "Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Sitkówka dla miasta Kielce". Działania te uwieńczone zostały uzyskaniem w 2005 r. decyzji Komisji Europejskiej
o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację tego priorytetowego dla regionu świętokrzyskiego przedsięwzięcia proekologicznego.

Projekt obejmujący swym zakresem zarówno proces oczyszczania ścieków, jak również budowę instalacji termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych, rozwiąże do końca 2010 roku w sposób ostateczny problemy eksploatacyjne oczyszczalni w Sitkówce.